پرونده «سلام کوچولو» بعد از ۴۲ سال بسته شد/ وقت خداحافظی بود