عربستان: به کشتي ايراني اجازه نداديم در يمن پهلو بگيرد