هر بار می‌خواستم به تیمی بروم با حجازی مشورت می‌کردم