آمریکا به کشتن غیرنظامیان در حمله به سوریه اعتراف کرد