حمله تند حمید روحانی به هاشمی رفسنجانی: دشمن برخی روحانیون را با تفکر لیبرالی تربیت کرد مثل هاشمی و م