شهریاری:آقایان میکروفن به دست چرا سکوت کرده بودند؟