طرح هایی که از سوی شهرداری انجام می شود عزتی برای استان اصفهان و کل کشور است/ شایعات و می گویندها ما را