مطالبه غرب برای بازرسی مراکز نظامی جاسوسی رسمی در ایران است