بیمه زنان خانه دار چیزی جز شعار و مصاحبه نبوده است/وقت آن رسیده مولاوردی اقدام عملی انجام دهد