کاهش چشمگیر کالاهای قاچاق به دلیل عدم ارجاع بیمار به خارج بیمارستانها