ایران اعتراض کرد؛ فدراسیون جهانی مجبور به عذرخواهی شد