نوازی: تمام لحظات کار با حجازی خاطره بود/ امیدوارم شرایط استقلال درست شود