بیش از ۵۰ درصد کارگران ساختمانی زیر ۳۰ سال سن دارند