مسئولان مبارزه با مواد مخدر به کمیسیون بهداشت گزارش می‌دهند