آغاز 75 میلیون تومانی «نهنگ عنبر»/ «ایران برگر» از مرز 5 میلیارد گذشت