شهریاری:آقایان میکروفن به دست چرا سکوت کرده بودند؟/ این روزها بیش از گذشته به یاد دوران اسارت می‌افت