تأخیر پروازی همچنان ادامه دارد/‌ متوسط تأخیر پرواز‌ی ایرلاین‌‌ها 75 دقیقه در اسفند 93‌ + نمودار