استان تهران غرق درشادی وسرور/حرم عبدالعظیم میزبان مشتاقان اهل بیت