کسانی که در جنگ با مردم یمن بودند نباید در مذاکرات ژنو نقشی داشته باشند/ ایران به نقش فعال خود در حوزه