تیم مذاکره کننده به آمریکای بدطینت جنایتکار اطمینان نکند