نوازی: تمام لحظات کار با حجازی خاطره بود/امیدوارم شرایط استقلال درست شود