آتیلا حجازی:اگر پدرم بود وضعیت استقلال اینطور نبود