سینمای اجتماعی به دلیل ماهیت ذاتی‌اش، منتقد‌، ریزبین و گزنده است