هاشمي:براي همسران اساتيد دانشگاه حرف در مي آورند/با اين کم سوادها مشکل داريم