فیگو دلیل انصراف خود از انتخابات ریاست فیفا را اعلام کرد