اگر پدرم بود وضعیت استقلال اینطور نبود/ عذاب می‌کشم