برگزاری اولین همایش ملی آسیب‌شناسی دین‌باوری جوانان در دانشگاه پیام نور شیراز