وزیر کار: هر دقیقه پنج متقاضی وارد بازار کار می شود