می‌توانم آزادی را جهنم حریفان استقلال کنم/ حضور همزمان من و منصوریان روی نیمکت شدنی نیست