بانک جهانی: بحران مالی خطرناکی غزه را تهدید می کند