فعالیت بیش از 170 خانه قرآن روستایی در خراسان رضوی/ نخستین دوره ارتقای معلمان قرآن برگزار شد