بازرسی از مراکز نظامی ایران، درخواست جاسوسی رسمی است