هارف: دسترسی به مراکز نظامی از موضوعات مورد مذاکره است