شباهت های امام حسین (ع) و حضرت عیسی (ع) در بیان استاد ...