ما را دگر از روز جزا بیمی نیست / چون بر دل ما عشق حسین ابن علی است