خوردبین: حجازی همیشه برای ما زنده است/متأسفانه کاری می‌کنند که خصوصی‌سازی انجام نشود