ظریف: جز گروه‌های یمنی هیچ کشوری نباید در گفت‌وگوهای صلح حاضر باشد