بازیگران باید فن بیان را بیاموزند/ شاهد ورود افراد با صداهای شاخص نیستیم