ریچارد نفیو: روزی هدف تحریم‌‌های خود قرار می‌‌گیریم