بخش نوزدهم «دفترچه خاطرات افغانستان، از ظاهرشاه تا طالبان» منتشر شد