برخی خاطراتی نقل می‌کنند که فرسنگ‌ها از واقعیت فاصله دارد