«لبیک یا حسین (ع)» امروز یعنی جهاد/باب جهاد هرگز بسته نمی‌شود