دشمن با تداوم مذاکرات به دنبال محدود کردن دانش هسته ای است