روزنامه ترک: حمايت نيروی هوايی ترکيه از تروريست های ...