آمريکا تلاش داشته با استفاده از دارو، بن لادن را پيدا کند