دروس مراكز آموزشي بايد بر اساس نياز جامعه ارائه شود