آمریکا: دسترسی به مراکز نظامی هنوز از موضوعات مورد مذاکره است