ظریف: مقید به حفظ خطوط قرمز نظام در موضوع فردو هستیم/اجازه بازرسی نظامی داده نمی شود