حق وتوی شورای امنیت چیزی جز قانون زور نیست/ حقوق بشر غرب به منش یزیدیان است