شمسایی: اگر همکاری «وحید» با تیم ملی نباید موقت باشد